Vizija Slovenije v osnovnih šolah

 

Uresničevanje Vizije Slovenije je možno le, če bo vsak izmed nas prispevali svoj del k spreminjanju razmer v družbi na bolje.  Vizija je namreč stvar družbe in tega, kako vsi prebivalci pristopamo k delu in aktivnostim ter dojemanju svoje vloge v družbi. Kot je zapisano v viziji, se lahko ta uresniči le z aktivnimi državljani, sodelovanjem in odgovornostjo do sebe in drugih. Da bi lahko vizija v polni meri nekoč tudi zaživela, je potrebno že danes pričeti pri najmlajših, torej tistih, ki bodo najbolj vplivali na prihodnji razvoj Slovenije in krojili njeno podobo v letu 2050.

Semena sprememb je razvojni projekt, ki nadaljuje aktivnosti povezane z Vizijo Slovenije in razvija vrednote, ki so njen sestavni del.  V sodelovanju z učitelji smo izdelali “idejnik” – priročnik z aktivnostmi, namenjenih delu z otroki v razredih, ki bi mlade spodbujale k razmišljanju o prihodnosti. Ta učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju elementov vizije z učnimi načrti na podlagi konkretnih aktivnosti v razredu, na ravni šole ali v širšem lokalnem okolju. Projekt je zastavljen po principu učenja vrednot  (»value-based education«) in temelji na izkustvenem izobraževanju.

V ta namen smo pripravili program opolnomočenja učiteljev za učenje aktivnega državljanstva in oblikovanje metod, ki učiteljem – razrednikom 5. razredov  pomagajo pri povezovanju Vizije Slovenije z učnim načrtom (vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov (družba , naravoslovje, slovenščina, matematika, športna vzgoja, likovna vzgoja … ).

Cilji razvojnega projekta Semena sprememb so:

  • razvoj osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
  • razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo;
  • spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Izvedba projekta v šolskem letu 2017/2018

V letu 2017/2018 je v pilotni izvedbi razvojnega projekta sodelovalo več kot sto osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so v projekt prostovoljno na podlagi vabila vključile 220 razrednikov 5. razredov. Za sodelujoče učitelje smo v poletnem času (avgust 2017) organizirali tri izobraževalna srečanja ter v septembru, na pobudo učiteljev, še dodatno srečanje za naknadno prijavljene. Na celodnevnih izobraževanjih so se učitelji spoznali z osnovnimi orodji in metodami, ki jih lahko uporabijo pri delu z otroki (izkustveno učenje, mentoriranje, neformalno izobraževanje … ). Učitelje smo opremili z didaktičnim materialom s pomočjo katerega lahko skupaj z otroci izvajajo posamezne aktivnosti. “Idejnik” oz. priročnik, ki smo ga pripravili, je zbirka idej in predlogov, ki jih učitelji po lastni presoji skupaj z učenci izvajajo v razredu.  Glavno vodilo metod je želja, da otroci postanejo pobudniki aktivnosti ter s tem ustvarjalci izobraževalnega procesa in ne zgolj pasivni poslušalci. 

Končni cilj je izvedba konkretnih projektov v razredu, šoli ali širšem lokalnem okolju, ki podpirajo vsaj eno od vrednot Vizije Slovenije (npr. naučimo se novo veščino, izboljšamo kakovost sobivanja, naredimo inovacijo na naši šoli, …). Ključno pri tem je, da so otroci tisti, ki predlagajo spremembo in jo ob podpori učitelja implementirajo v prakso. Tako udejanjijo idejo projekta, da so sami »semena sprememb«. Tekom leta učitelje  v mesečnih obvestilih spodbujali k razvoju dodatnih idej in aktivnosti. Primeri dobrih praks bodo ob zaključku pilotne izvedbe zbrani v zborniku in na voljo učiteljem za nadaljnjo uporabo.

Tekom šolskega leta smo za učitelje pripravili vmesna evalvacijska srečanja, ki so potekala na regijski ravni. Namen je bil izmenjava izkušenj, dobrih praks ter pridobitev povratnih informacij za dodatne izboljšave projekta.

Zaključki projekta 2017/2018

Izvajalski del se v letu 2017/2018 zaključi 11. junija z zadnjo končno evalvacijo z učitelji. Najboljši produkti in projektne zasnove, ki so jih učenci z učitelji razvijali, bodo kot primeri dobrih praks predstavljeni v zaključnem zborniku, ki ga bomo delili z vsemi vključenimi šolami.

Gradiva

Idejnik Semena sprememb

Povzetek uvodnega izobraževanja

Povzetek evalvacijskega srečanja


Prijava na evalvacijsko srečanje za učitelje