Vlada Republike Slovenije je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti. Ob pomanjkanju jasne vizije Slovenije je pred pripravo strategije razvoja Slovenije stekel proces priprave vizije države.

V času nenehnih sprememb, političnih in gospodarskih pretresov, globalne povezanosti ter v želji po utrditvi naše identitete se je tako začela razprava o tem, kakšno prihodnost si želimo v Sloveniji. Osnovno izhodišče v procesu priprave ključnih razvojnih dokumentov je bilo, da mora biti proces v največji možni meri odprt in vključujoč, da se na ta način spodbudi sodelovanje in izmenjavo mnenj različnih deležnikov.

Ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in globalnih trendov, scenarijev prihodnosti in potencialnih motilcev skupaj, je v procesu sodelovanja in vključevanja  širokega kroga prebivalk in prebivalcev Slovenije, nastala Vizija Slovenije.

Proces priprave dolgoročnih razvojnih dokumentov se je začel poleti 2015, ko je vlada ustanovila Horizontalno skupino. Gre za medresorsko projektno delovno skupino, ustanovljeno z namenom koordinacije procesa, priprave analitičnih podlag za pripravo vizije ter sodelovanja v procesu izbora strateških prednostnih področij. Oblikovana je tudi Skupina za prihodnost. Sestavlja jo 14 posameznikov z različnih področij, ki navdihujejo s svojim uspešnim delovanjem. Ključni nalogi skupine sta bili svetovanje glede procesa ter nominacija udeležencev tri-dnevne delavnice, na kateri so bili novembra 2015 oblikovani prvi elementi vizije.

V procesu priprave razvojnih dokumentov je sodelovala tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je ena redkih institucij z ustreznimi znanji in orodji za pomoč državam pri oblikovanju kompleksnih razvojnih usmeritev, kamor sodi tudi oblikovanje nacionalne vizije in strategije. OECD vseskozi razvija nove pristope in orodja, boljše metode načrtovanja in predvidevanja ter enotni analitični okvir, ki državam omogoča celovito oceno učinkovitosti politik.

Hkrati je leta 2016 potekal niz interaktivnih dogodkov po Sloveniji, na katerih so se udeleženci pogovarjali o želeni prihodnosti, preverjali so prvi osnutek vizije, identificirali vrzeli v besedilu in iskali elemente za njegovo nadgradnjo. V okviru oblikovanja vizije ter določanja strateških prednostnih področij in ciljev je bila izvedena javnomnenjska raziskava o kakovosti življenja v Sloveniji.

Na temo vsebine in procesa priprave vizije in strategije razvoja Slovenije sta potekala posvet vlade in delavnica z visokimi uradniki ministrstev. Izvedena so bila tudi srečanja z vsakim od ministrov v vladi, kjer so bile identificirane vzporednice med vsebinami vizije, ki so jih izpostavili prebivalci, in delovnimi področji ministrstev. Z elementi Vizije Slovenije so bile v procesu njenega nastanka seznanjene vse parlamentarne politične stranke, kakor tudi predsednik Republike Slovenije.

Vizija Slovenije je dokument, ki so ga s svojimi pogledi o Sloveniji v prihodnosti ustvarili ljudje in ni politični dokument. O njem je potekalo posvetovanje znotraj vlade in s strokovnimi službami ministrstev, hkrati pa te niso narekovale njegove vsebine, saj Vizija Slovenije predstavlja želeno sliko oz. stanje Republike Slovenije v prihodnosti kot si jo zamišlja naša družba.

Preberi celotni dokument o nastanku Vizije Slovenije.