Policy Jam II

  • Identiteta
  • Inovativnost

Nove metode za boljše storitve

Za uspešno uresničevanje Strategije razvoja Slovenije potrebujemo nove metode dela in sodelovanja za iskanje ustreznih korakov, potrebnih za dosego zastavljenih ciljev. Zato se je Služba Vlade RS odločila za izvedbo pilotnih projektov, s katerimi želi preizkušati nove, moderne in inovativne metode dela ter vključevanje partnerjev in deležnikov v proces priprave politik in ukrepov za zagotavljanje kakovostnih in na končnega uporabnika usmerjenih javnih storitev. Za ta namen razvijamo program interaktivnih dogodkov pod nazivom »Policy Jam«, kjer z uporabo oblikovalskega pristopa pri načrtovanju storitev, predvsem pa vključevanjem čim širšega kroga relevantnih deležnikov, oblikujemo koncepte rešitev za boljše javne storitve.

Gospodarska diplomacija – opremljeni za prihodnost

Pri izboru vsebin in tem, sledimo razvojnim ciljem in strateškim usmeritvam strategije. Tokratna dvodnevna izvedba interaktivnega dogodka Policy Jam je potekala  16. in 17. aprila, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, na temo gospodarske diplomacije in njene vloge pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva v prihodnosti.

Cilji delavnice so bili določitev ključnih izzivov, raziskovanje priložnosti na področju gospodarske diplomacije ter boljša definicija vlog posameznih deležnikov pri utrjevanju gospodarskih odnosov Slovenije v mednarodnem okolju. Prvi dan so na delavnici sodelovali različni deležniki podpornega okolja (30 predstavnikov iz 12 organizacij) in gospodarstveniki. Namenjen je bil vzpostavitvi skupnega pogleda na izzive gospodarske diplomacije in priložnosti za izboljšave, ki bi koristile internacionalizaciji slovenskih podjetij. Drugi dan dogodka pa je bil namenjen identifikaciji prioritet za nadgradnjo produktov in storitev gospodarske diplomacije v okviru pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ).

Za dosego razvojnih ciljev do leta 2030, Strategija razvoja Slovenije predvideva boljše horizontalno sodelovanje med različnimi resorji, zato je Policy Jam primer dobre prakse, kako lahko pri konkretnejših korakih  uresničevanja strategije povečujemo sodelovanje z namenom doseganja boljših končnih rezultatov. Delavnica Policy Jam na temo gospodarske diplomacije je drugi tovrstni dogodek, ki na pobudo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v sodelovanju s pristojnim ministrstvom,  združuje sistemske deležnike in uporabnike javnih storitev v različnih fazah načrtovanja politik po principih oblikovalskega mišljenja in storitvenega oblikovanja.