Policy Jam

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Sodelovanje med različnimi sektorji, partnerji in organizacijami ter skupen napor pri reševanju kompleksnih družbenih izzivov današnjega časa in prihodnosti s končnim uporabnikom v središču, je pot, ki vodi do bolj kakovostnih storitev in s tem višje kakovosti življenja za prebivalke in prebivalce Slovenije.

S tem namenom je potekala pilotna izvedba interaktivne delavnice »Policy Jam«. Za pilotno izvedbo takega načina oblikovanja storitev za prebivalce je Služba Vlade RS za razvoj k sodelovanju povabila Ministrstvo za zdravje. Skupaj smo izbrali tematiko dolgotrajne oskrbe, ki predstavlja novo storitev v nastajanju na področju zagotavljanja kakovostnega in dostojnega življenja za starejše prebivalce. K sodelovanju smo povabili številne deležnike iz vse Slovenije, ki so strokovno povezani s področjem oskrbe in nege starejših. Na delavnici so sodelovali predstavniki domov za ostarele, zdravstvenih zavodov, društev upokojencev, centrov za pomoč na domu, centrov za socialno delo ter številnih drugih organizacij, ki delujejo na področju nege, zdravja in oskrbe.

Oblikovanje politik in javnih storitev z uporabniki v središču

Cilj delavnice je bil v sodelovanju z deležniki z različnimi strokovnimi ozadji, skozi proces storitvenega oblikovanja priti do predlogov rešitev, ki bi jih lahko vključevali v pripravo storitev, aktivnosti in zakonodaje. Struktura delavnice je bila usmerjena v motiviranje različnih profilov strokovnjakov, da so-ustvarjajo rešitve v strukturiranem kreativnem procesu. S tem izboljšujemo sodelovanje med deležniki, njihovo komunikacijo ter učinkovitost  in kakovost priprave zakonodajnih rešitev. Udeleženci so v kreativnem okolju spodbujeni k pogovorom o možnih rešitvah namesto o omejitvah. Za njih ustvarjamo varen prostor za neuspele poskuse, kjer na prototipih pridobivajo povratne informacije, s katerimi nadgrajujejo rešitve in odpravljajo pomanjkljivosti.

Udeleženci so na dvodnevni delavnici identificirali ključne izzive, predvsem na področju koordinacije in komunikacije med deležniki vključenimi v izvajanje dolgotrajne oskrbe. S pomočjo inovativne metode storitvenega oblikovanja so udeleženci pripravili prve prototipe rešitev. Uporabnost teh so nato testirali na uporabnikih (oskrbovancih, svojcih, upokojenih strokovnjakih iz področja dolgotrajne oskrbe), ki so jih identificirali v procesu načrtovanja. Na podlagi povratnih informacij so oblikovali popravke prototipov, ki bodo lahko služili pri vzpostavitvi učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Rešitve se med drugim osredotočajo na nekatera ključna področja kot so socialna vključenost oskrbovancev na domu, lažja koordinacija svojcev, izboljšanje hitrosti odzivanja na nujne potrebe oskrbovancev, pomoč ljudem z demenco, učinkovita koordinacija izvajalcev storitev na domu, uporaba novih tehnologij za izboljšanje kakovosti dolgotrajne oskrbe.

Policy Jam na temo sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je pilotna izvedba interaktivne delavnice za deležnike, kjer se s pomočjo skupinskega dela ukvarjajo z resničnimi izzivi in sooblikujejo potencialne rešitve. Gre za prvi preizkus inovativnih metod dela na področju priprave zakonodajnih rešitev in javnih politik, s katerimi lahko zagotovimo bolj kakovostne javne storitve in s tem izboljšujemo kakovost življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije.